Protocol de cessió de l’espai

Les condicions d’ús d’aquest espai es veuran afectades pels protocols i normatives vigents de l’emergència sanitària produïda per la Covid-19 en el moment en el qual ens trobem al dur a terme aquesta activitat. Per a més informació, consulteu en el correu de la plataforma activitats.elborsipelbarri@gmail.com

Les condicions d’ús de l’espai del BORSÍ, establertes en el protocol de funcionament es regiran per les següents condicions.


Es prioritzaran:

– Activitats dirigides al veïnat i que tinguin un retorn al barri i al districte.

– Activitats obertes i que fomentin la solidaritat i la cooperació del teixit social i comunitari.

– Activitats que tinguin el màxim interès i benefici social per sobre de les dirigides a la ciutadania en general.
Aquestes activitats podran ser proposades per persones, entitats o grups, però es prioritzarà per ordre de:


Propostes d’entitats i veïns i veïnes del Gòtic.
1. Propostes d’entitats sense ànim de lucre o de l’economia social i solidària.
2. Sempre es prioritzarà l’ús social respecte a l’ús particular.
3. Mai es permetran activitats destinades a generar guanys econòmics individuals. Es permetran activitats que generin lucre o el cobrament d’entrades sempre que es justifiqui la necessitat social o col·lectiva per generar recursos o cobrir
despeses.
Queden excloses activitats partidistes o religioses.


Normes d’ús i recomanacions:


La persona, entitat o grup que utilitza els espais del centre es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l’organització global de l’acte i al compliment de la normativa d’ús:

  • Respectar els aforaments autoritzats dels espais.
  • Fer bon ús de l’espai i/o de l’equip cedit.
  • Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les activitats
  • Recollir tot el material i deixalles que hagin generat
  • Respectar les condicions laborals dels artistes i tècnics.


L’entitat sol·licitant respondrà per tots els danys i perjudicis, materials, personals i morals derivats de la celebració de l’acte, de les feines de muntatge i/o de desmuntatge o de qualsevol altre acte que li sigui imputable, restant l’equipament exonerat de tota responsabilitat al respecte.


La petició d’ús dels espais s’haurà de fer per correu a activitats.elborsipelbarri@gmail.com i mitjançant la fitxa de sol·licitud de cessió d’espais, com a mínim quinze dies abans de l’activitat.


Es comunicarà la confirmació via e-mail.