Protocol de cessió de l’espai

Les condicions d’ús d’aquest espai es veuran afectades pels protocols i normatives vigents de l’emergència sanitària produïda pel Covid-19 en el moment en el que ens trobem al realitzar aquesta activitat. Per a més informació, consulteu en el correu de la plataforma elborsipelbarri@gmail.com.

Les condicions d’ús de l’espai del BORSÍ, establertes en el protocol de funcionament es regiran per les següents condicions.
Es prioritzaran:
– Activitats dirigides al veïnat i que tinguin un retorn al barri i al districte.
– Activitats obertes i que fomentin la solidaritat i la cooperació del teixit social i comunitari.
– Activitats que tinguin el màxim interès i benefici social per sobre de les dirigides a la ciutadania en general.
Aquestes activitats podran ser proposades per persones, entitats o grups però es prioritzarà per ordre de:
1.Propostes d’entitats i veïns i veïnes del Gòtic.
2.Propostes d’entitats sense ànim de lucre o de l’economia social i solidària.
Sempre es prioritzarà l’ús social respecte a l’ús particular .
Mai es permetran activitats destinades a generar guanys econòmics individuals.
Es permetran activitats que generin lucre o el cobrament d’entrades sempre que es justifiqui la necessitat social o col·lectiva per generar recursos o cobrir despeses.
Queden excloses activitats partidistes o religioses.
Normes d’ús i recomanacions:
La persona, entitat o grup que utilitza els espais del centre es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l’organització global de l’acte i al compliment de la normativa d’us:
– Respectar els aforaments autoritzats dels espais.
– Fer bon ús de l’espai i/o de l’equip cedit.
– Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les activitats
– Recollir tot el material i deixalles que hagin generat
– Respectar les condicions laborals dels artistes i tècnics.
L’entitat sol·licitant respondrà per tots els danys i perjudicis, materials, personals i morals derivats de la celebració de l’acte, de les feines de muntatge i/o de desmuntatge o de qualsevol altre acte que li sigui imputable, restant l’equipament
exonerat de tota responsabilitat al respecte.
La petició d’ús dels espais s’haurà de fer per correu a elborsipelbarri@gmail.com i mitjançant la fitxa de sol·licitud de
cessió d’espais, com a mínim quinze dies abans de l’activitat.
Es comunicarà la confirmació via e-mail.